Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
De Tafelheer BV
Palletweg 4
2031 DB Haarlem
Gedeponeerd bij K.v.K. onder nummer 68016298

 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Tafelheer BV gedane offertes, met De Tafelheer BV gesloten overeenkomsten en de aan De Tafelheer BV verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever   op de transacties met De Tafelheer BV van toepassing indien De Tafelheer BV daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen De Tafelheer BV uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Tafelheer BV zijn bevestigd. Onze offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en exclusief BTW.

 

 

2. Aanbiedingen, opdrachten
2.1 Alle door of namens De Tafelheer BV gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door De Tafelheer BV, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Opdrachten, die aan De Tafelheer BV worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden De Tafelheer BV hetzij door deze schriftelijk te bevestigen hetzij stilzwijgend, namelijk door de opdracht c.q. order uit te voeren.
2.3 Ingeval overeenkomsten met De Tafelheer BV een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door De Tafelheer BV vastgelegde tijdsbestek.
2.4 Indien en nadat een opdracht aan De Tafelheer BV. is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met De Tafelheer BV is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van De Tafelheer BV en op de door De Tafelheer BV te stellen voorwaarden. In geval van annulering door de koper/opdrachtgever zal de koper/opdrachtgever aan De Tafelheer BV haar geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is
afgesproken.

 

 

3. Levering, risico, aansprakelijkheid
3.1 Levering vindt plaats af magazijn van De Tafelheer BV, tenzij anders is overeengekomen. Het transport van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
3.2 Het aannemen van zaken door onze bezorger, zonder aantekening op de pakbon geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van De Tafelheer BV, tenzij door haar schuld veroorzaakt.
3.3 De opdracht wordt door De Tafelheer BV uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij De Tafelheer BV door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; De Tafelheer BV geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten
zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van De Tafelheer BV zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen;
3.5 Het indienen van bezwaren bij De Tafelheer BV geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten. Bij niet tijdige levering dient De Tafelheer BV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld
3.4 Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de opdrachtgever/koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren en eventuele gebruiksaanwijzing heeft ontvangen. Eventuele klachten dienen terstond bij levering te worden gemeld aan De Tafelheer BV. Bezwaren met betrekking tot: manco’s, gewichten, aantallen, emballage, berekende prijs en kwaliteit kunnen nog slechts binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij De Tafelheer BV, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door De Tafelheer BV niet in behandeling te worden genomen.

 

 

4. Afname
4.1 De koper/opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen respectievelijk
ter beschikking van de koper/opdrachtgever, in ontvangst te nemen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order.
4.2 Moet als gevolg van niet-tijdige afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door
De Tafelheer BV worden opgeslagen, dan zullen de opslagkosten door de opdrachtgever aan De Tafelheer BV moeten worden vergoed.

 

 

5. Weigering van acceptatie door koper/opdrachtgever
De Tafelheer BV heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de zaken eenmaal aan
koper/opdrachtgever aan te bieden, strekkende het rapport van haar bezorger behelzende de
weigering van acceptatie door koper/opdrachtgever tot volledig bewijs van aanbod tot levering; in welk
geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere kosten voor rekening van koper/opdrachtgever
komen. Koper/opdrachtgever kan geen nieuwe levering van zaken vorderen, alvorens hij de
verschuldigde kosten heeft voldaan.

 

 

6. Afroeporders
Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de daarvoor bij de koopovereenkomst
overeengekomen termijn, zulks met een maximum van 12 maanden na de datum van de
koopovereenkomst/orderbevestiging. Indien dit niet geschiedt heeft De Tafelheer BV het recht het
restant ineens af te leveren.

 

 

7.Prijzen
7.1 Prijzen kunnen door ons tussentijds gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op
basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien
zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen (bijv. ten gevolge van verhoging van rechten
en/of accijnzen, stijging van grondstofprijzen, of onevenredige stijging van valutakoersen) dan behoudt
De Tafelheer BV het recht voor om het prijsverschil aan de klant door te berekenen dan wel blijvend te
veranderen.
7.2 Indien de prijsstijging meer dan 15% van de oorspronkelijke prijs bedraagt heeft de opdrachtgever
het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst schriftelijk te
ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn (zoals in geval van
voorbeelden in voorgaande punt). Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen recht op
vergoeding van enigerlei schade.
7.3 Voor huidige en toekomstige wetswijzigingen (bijv. verwijderingsbijdragen, verpakkingsconvenant
etc.) die betrekking hebben op het door De Tafelheer BV gevoerde assortiment, en van toepassing
zijn of worden op het land van levering, behoudt De Tafelheer BV het recht voor betreffende opslagen
per direct door te voeren en aan de opdrachtgever door te belasten zonder voorafgaande publicatie of
mededelingen en kunnen geen grond opleveren voor reclame.

 

 

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van De
Tafelheer BV tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van
andere leveranties volledig aan De Tafelheer BV zal zijn betaald. Tot dat moment heeft De Tafelheer
BV volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. Geleverde
zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door de koper niet aan derden
ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.
8.2 De koper/opdrachtgever is gerechtigd de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen in het
kader van de uitoefening van een door hem uitgeoefend bedrijf aan derden te verkopen en af te
leveren. Wanneer de koper/opdrachtgever daarbij aan derden krediet verleent, is hij verplicht van die
derden in een schriftelijk overeenkomst een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het
bepaalde in dit artikel.

 

 

9. Betaling
9.1 Alle betalingen dienen rechtstreeks aan De Tafelheer BV te geschieden zonder aftrek of korting en
indien niet anders is overeengekomen, binnen de door De Tafelheer BV vastgelegde termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door De Tafelheer BV wordt bevestigd; De
Tafelheer BV behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg
en/of bankgarantie te verlangen.
9.2 Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/opdrachtgever aan De Tafelheer BV verschuldigd
bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke,
zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens De Tafelheer BV zal zijn vereist.
9.3 Indien De Tafelheer BV overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels
derden, is de koper/opdrachtgever aan De Tafelheer BV vergoeding verschuldigd van alle te maken
kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en
tenminste € 115,00 bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal
opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.
9.4 Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek; het is hem nimmer
toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de
door De Tafelheer BV verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.
9.5 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper/opdrachtgever wordt al het
overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval De Tafelheer BV gerechtigd
is om alle verdere niet of niet-volledig uitgevoerde overeenkomsten op te
schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade
en de gederfde winst.
9.6 Koper/opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de
opeisbare vordering aan De Tafelheer BV de wettelijke rente verschuldigd.
9.7 De door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al
vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

10. Verplichtingen van uitvoering
10.1 De Tafelheer BV neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te
voeren.
10.2 Indien een aan De Tafelheer BV verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is
uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van De Tafelheer BV in het
algemeen beperkt tot het navolgende:
 De Tafelheer BV zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct
uitvoeren zonder hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen;
 Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten
(bijvoorbeeld wegen het tijdsverloop), kan door De Tafelheer BV het desbetreffende
factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk
gerestitueerd.
10.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het
algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg
van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van De Tafelheer
BV.

 

 

11. Rechten van industriële en intellectuele eigendom
11.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Van De Tafelheer BV de auteursrechten, alsmede
alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen,
schetsen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, clichés, stempels, matrijzen, programmatuur
en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt,
ongeacht of door De Tafelheer BV daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever/koper is
gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtgever te retourneren op straffe van een boete
van € 450,00 per dag.
11.2 Volgt geen order op een besteld ontwerp, dan wordt dit na een maand op rekening gesteld,
terwijl het verveelvoudiging- en reproductierecht bij De Tafelheer BV blijft.

 

 

12. Privacy statement
De Tafelheer BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens
om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze
gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. DTH zal uw persoonlijke gegevens niet
verkopen of ter beschikking stellen aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

 

13. Geschillen
Op alle met De Tafelheer B.V. gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing;
met betrekking tot geschillen is de gewone burgerlijke rechter bevoegd.